Search form

Lukas 19:28

I kéahur Jesuse dob Jerusalem

28Amun i Jesuse brab de kuyugén gédét ron dob dakéle ingéd Jerusalem,