Search form

Lukas 19:29

29énggégumah ro dob sébaane tuduk féndawét Olibo, gédét dob de ingéd féndawét Betfage brab Betania. Ténabar Jesusey ruwowe bé de kuyugén,