Search form

Lukas 19:37

37Amun énggégumah i Jesuse dob gonone lémudug dob tuduke Olibo, i kéluhanay de médoo kuyugén ménfésalamat ro dob Tuluse brab ménoror ro démayéw métanug, non bé kéluhanay de mékégaif énggito ro.