Search form

Lukas 19:38

38Ménkes ro maro, “Dayéwé tom i Tuluse. Féfiyonéy Tuluse damén i ni datu ménggumah tidéw dob Kadnane. Endaén damén i bukuén dob lawayo.”