Search form

Lukas 19:41

41Amun taus ron gédét dob Jerusalem, gékulaya Jesusey ni ingéd. Amun énggito no, kénrewo no bé kéuray i na nuwe de.