Search form

Lukas 19:5

5Amun gédétén i Jesuse dob kayéwe ni, léménéngag brab ménsébéréh bé Sakeowe mano, “Sakeo, fagayas go élus. Fatut mangéyu dob lawi me béleewe ni.”