Search form

Lukas 2

I kéumah Jesuse

1Dob de gai bé béno, wén i ségétéwe méngguléw dob Roma féndawét Augusto. Méniray sugu dob kéluhanay de étéw félista ro inok iraya ro buwis. 2Been i niy sunguwe kéfélista bé de étéw, atin ménrigoy ni amun Kireniowey méguléwe dob Siria. 3Atin mélaw i kéluhanay étéwe ménule ménangéy dob de karo ingéd, sani de gonoy de katufua ro, inok émfélista ro.

4Mélaw i Josehe ménagéw tidéw Nasaret sakuf i dakéle ingéd Galilea, mangéy dob ingéd ne féndawét Betlehem sakuf i dakéle ingéd Judea. I Betleheme ni, been i niy ingéde numahay méntélatae Datu Dabid. Ménangéy diyo i Josehe non beeney séfu Dabide. 5Ménangéy diyo bero Mariahe ténlaana no bawagé no moso. Bé béno gai, gédétén kéumahan i Mariahe. 6Amun diyo ron dob Betlehem, ménggégumah i gaiy kékéumaha nuwe. 7Endob éndaén i gono ro dob de lawi kay de kana diyo. Mélaw ménangéy ro dob kayab i de ayam. Atin diyo ménkéumahan i Mariahe bé ngae lagéy sungu ngaén. Atin bénausén bé de safut brab féndiyoén dob amaay de ayam.

8Bé no so kélungonon, énda mérayuén tidéw diyo wén i do témalima bé de bili-bili dob de fétabtaban. 9I télakiwe tidéw dob Kadnane méntéfégito dob berowe. Brab i géfékayae réndaw tidéw dob Kadnane réménéndaw dob berowe. Toow ro fo ménggilak. 10Endob ménbéréh i télakiwe mano, “Kagom mégilak. Wén i fiyowe uret gu funay kéluhanay étéwe méoror. 11Béleewe ni, i Mémukase begom ménumah dob Betlehem. Been i Kristowe Kadnan. 12Gito gom bénaus bé de safut, fén-iro dob amaay de ayam. Been i nan i funa kome gétigan bé uret guwe ni toow.”

13Atin bé béno so, méntékow méntéfégitoy de médoo dumo no télaki brab kémanta ro dayéwé roy Tuluse maro, 14“I kéluhanay de étéw damén démayéw bé Tuluse diyo dob toowe fo gérotor laway. Irayén damén i fiyowe kébati énda i bukuén de, loo bé fasad ne dob de étéw dob duniyae ni mésuwat i Tuluse bero.”

15Amun ménséfule i de télaki mangéy dob lawayo, ménsébéréh-béréh i de témalima bé de bili-bili maro, “Fénggétigay Kadnane betom i fantage bé ménrigowe dob ingéde Betlehem. Magéw tom angéyé tom téngténgén.”

16Mélaw ménagayas ro magéw brab énggito roy Mariahe brab Josehe brab énggito roy klohe nga fén-iro dob amaay de ayam. 17Amun énggito ro, bénréh ro dob Mariahe brab Josehey kébéréh i télakiwe fantag bé ni kloh nga. 18Atin nuret i de témalima bé de bili-bili dob de ségiyo étéw gébalaka ro, atin ménggaif i kéluhanay énggégélingoe de. 19Enggétédémo Mariahey kéluhanay ni ménrigo brab sénga tékélid fégitungé no. 20I de témalima bé de bili-bili ménséfule ro kémanta dayéwé roy Tuluse, non bé de énggito ro brab de énggélingoo ro. Ménrigoy kéluhanane loo bé kébéréh i télakiwe de bero.

21Amun énggégumah i géwaléwe gétérésangan, i ngae ni ténuli, brab niraya ro dawét Jesus, sani dawéte niray i télakiwe de bé énda séna obor i Mariahe de.

22Amun énggégumah i gaiwe bé kétuma ruwe bé sugu Moisese fantag bé kéfélinise dob adafay Tuluse amun mégénga, i Josehe brab Mariahe nuwit roy ngae ni dob lawi i Tuluse dob ingéde Jerusalem. 23-24Atin i Mariahe brab Josehe téménulak ro loo bé ménsulate dob Kukumay Tuluse ruwo timan lémugén inok félinis i Mariahe dob adafay Tuluse. I funa ruwe ménuwit bé ngae ni inok odoro roy ménsulate dob Kukumay Tuluse mano, “Fatut iray dob Kadnaney sunguwe nga lagéy.”

25Bé béno so, wén i ségétéwe lukés lagéy dob Jerusalem féndawét Simeon. Ségétéw métintu étéw brab toow fo modor bé kukumay Tuluse. Atin sénga tékélid ongot-ongoté noy kéfukase bé de Judio. Brab i Simeone ni sénga tékélid fémanduoy Rémogor i Tuluse. 26Fénggétigay Rémogor i Tuluse de bé énda méléhuén taman énda gito noy Kristowe, sani fénasad i Kadnane sugué no Mémukas. 27Fénémanduoy Rémogor i Tulusey Simeone mangéy dob lawi i Tuluse bé kéuwit i de lukés Jesus de inok rigoné roy adate dob Ménsulate Kébéréh i Tuluse. 28Tidéw béno, éndot Simeoney Jesuse brab sénfifi no brab ménfésalamat bé Tuluse mano, 29“Barakatan Kadnan, ténuma moy fasad me begén, brab fakayén méléhuu. 30Non énggito gun i Mémukase sénuguém, 31sani ténafay me inok i kéluhanay de étéw gito ro. 32Ségétéw maak solo réméndaw dob de étéw békén Judio inok fégétiga no beroy fantag bé Beeme. Brab Been i funay de étéw démayéw so begey do Judio.”

33Tidéw béno, ménggaif i de lukés Jesus bé ni kébéréh Simeone fantag bé Jesuse. 34-35Atin déménasal i Simeone dob Tuluse inok féfiyoné no bero, brab bénréhén dob Mariahe idéng Jesuse mano, “I ni nga fénémili i Tuluse émféingat bé de étéw dini dob Israel inok i itungay médoowe émfayag. Médooy de étéw mika bé nga me ni moso, brab funa mo tete i fédéw me. Endob mékukum i de énda de munur, brab méfukas i de munur de.” Been i niy bénréh Simeone.

36Atin wén soy ségétéwe libun muret bé kébéréh i Tuluse, féndawét Anah, nga Fanuel tidéw dob katufua ro Asere. Toowén fo lukés brab ménsétifon bé bawag ne fitéw gébélintuwa tidéw fanay ménsébawag ro. 37Endob ménbaléw taman waléw folo bra éfot gébélintuwa i kélukés ne. Brab énda fo méntékéda no dob lawi i Tuluse non fuweh na kélungonon i kéféngadaf ne démasal brab fuwasa. 38Atin amun diyo sénay lukés Jesuse dob lawi i Tuluse, énggégumah i ni lukés libun. Sonom béno, ménfésalamat dob Tuluso, atin nuretén i fantage bé Jesuse bé Beeney ongot-ongoté ruwe tidéw dob Tuluse. Nuretén dob de étéw diyo dob Jerusalem ongot-ongoté ro soy kéfukase bero.

39Atin i Josehe brab Mariahe, amun énggéodoro ron i kéluhanay sénugue dob Kukumay Tuluse, ménule ro mangéy dob Nasaret dob sakuf i Galileawe. 40Atin ménruk i ngae ni, brab ménwaléy émbagér brab toow fo métilédtéd. Atin toow fo mégédaw i Tuluse de.

I Jesuse beroy de maistéro

41Sénga bélintuwa i idéng Jesuse brab boh ne mangéy Jerusalem inok mamung ro kanduli féndawét “Témara”. 42Amun folo bra ruwo gébélintuwa i idad Jesuse, ménodor bero, loo bé adat i de Judio. 43Amun gilid i kékanduli ruwe, i de lukés Jesus ménule ro tidéw Jerusalem. Enda gétiga ro de ké méntéféled i Jesuse. 44Maro ké ménodor so bé kédoono ruwe ménule. Amun ménségétérésangan ron magéw, sénléd roy Jesuse dob de samung ro brab dob de dumo ro. 45Endob énda énggito ré de. Mélaw dob géruwowe de gai, ménséfule ro mangéy Jerusalem sélédé ro. 46Dob gétéléw ne gétérésangan, énggito ro dob lawi i Tuluse. Ménsar beroy de maistéroy de Judio, fégélingoé no bero brab fénginsaa no bero. 47I kéluhanay de mégélingo de, ménggaif ro bé de fiyo fénginsaé no brab de katabuwan késumbulén. 48Atin i de lukés Jesus ménggaif ro bé kégito ruwe de diyo. I idéng ne ménsébéréh de mano, “Jesus, i boh me brab begéne ménbuku gey fantag bé Beeme. Méntaluwan gey séméléd Beem. Sédék rénigo moy ni?”

49Endob séménumbul i Jesuse mano, “Enda kailanga no sélédé kom Begén. Gétiga kom damén ay niwu dob lawi i Boh guwe.” 50Endob i de lukés Jesus énda énggésobuto roy atag i bénréh Jesuse.

51Tidéw béno, ménodor i Jesuse mule bé de lukésén mangéy Nasaret, brab nunuro no bero bé kéluhanay rigoné nuwe ula-ula. Enggétédémoy idéng ney kéluhanay de ni, atin sénga tékélid fégitungé no. 52Amun ménruk i Jesuse, ménwaléy émbagér brab métilédtéd. Atin kéluhanay de étéw méuyot ré de, brab i Tuluse toow fo ménoror de.