Search form

Lukas 2:1

I kéumah Jesuse

1Dob de gai bé béno, wén i ségétéwe méngguléw dob Roma féndawét Augusto. Méniray sugu dob kéluhanay de étéw félista ro inok iraya ro buwis.