Search form

Lukas 2:14

14“I kéluhanay de étéw damén démayéw bé Tuluse diyo dob toowe fo gérotor laway. Irayén damén i fiyowe kébati énda i bukuén de, loo bé fasad ne dob de étéw dob duniyae ni mésuwat i Tuluse bero.”