Search form

Lukas 2:15

15Amun ménséfule i de télaki mangéy dob lawayo, ménsébéréh-béréh i de témalima bé de bili-bili maro, “Fénggétigay Kadnane betom i fantage bé ménrigowe dob ingéde Betlehem. Magéw tom angéyé tom téngténgén.”