Search form

Lukas 2:21

21Amun énggégumah i géwaléwe gétérésangan, i ngae ni ténuli, brab niraya ro dawét Jesus, sani dawéte niray i télakiwe de bé énda séna obor i Mariahe de.