Search form

Lukas 2:23-24

23-24Atin i Mariahe brab Josehe téménulak ro loo bé ménsulate dob Kukumay Tuluse ruwo timan lémugén inok félinis i Mariahe dob adafay Tuluse. I funa ruwe ménuwit bé ngae ni inok odoro roy ménsulate dob Kukumay Tuluse mano, “Fatut iray dob Kadnaney sunguwe nga lagéy.”

25Bé béno so, wén i ségétéwe lukés lagéy dob Jerusalem féndawét Simeon. Ségétéw métintu étéw brab toow fo modor bé kukumay Tuluse. Atin sénga tékélid ongot-ongoté noy kéfukase bé de Judio. Brab i Simeone ni sénga tékélid fémanduoy Rémogor i Tuluse.