Search form

Lukas 2:27

27Fénémanduoy Rémogor i Tulusey Simeone mangéy dob lawi i Tuluse bé kéuwit i de lukés Jesus de inok rigoné roy adate dob Ménsulate Kébéréh i Tuluse.