Search form

Lukas 2:36

36Atin wén soy ségétéwe libun muret bé kébéréh i Tuluse, féndawét Anah, nga Fanuel tidéw dob katufua ro Asere. Toowén fo lukés brab ménsétifon bé bawag ne fitéw gébélintuwa tidéw fanay ménsébawag ro.