Search form

Lukas 2:37

37Endob ménbaléw taman waléw folo bra éfot gébélintuwa i kélukés ne. Brab énda fo méntékéda no dob lawi i Tuluse non fuweh na kélungonon i kéféngadaf ne démasal brab fuwasa.