Search form

Lukas 2:39

39Atin i Josehe brab Mariahe, amun énggéodoro ron i kéluhanay sénugue dob Kukumay Tuluse, ménule ro mangéy dob Nasaret dob sakuf i Galileawe.