Search form

Lukas 2:49

49Endob séménumbul i Jesuse mano, “Enda kailanga no sélédé kom Begén. Gétiga kom damén ay niwu dob lawi i Boh guwe.”