Search form

Lukas 2:51

51Tidéw béno, ménodor i Jesuse mule bé de lukésén mangéy Nasaret, brab nunuro no bero bé kéluhanay rigoné nuwe ula-ula. Enggétédémoy idéng ney kéluhanay de ni, atin sénga tékélid fégitungé no.