Search form

Lukas 2:52

52Amun ménruk i Jesuse, ménwaléy émbagér brab métilédtéd. Atin kéluhanay de étéw méuyot ré de, brab i Tuluse toow fo ménoror de.