Search form

Lukas 2:7

7Endob éndaén i gono ro dob de lawi kay de kana diyo. Mélaw ménangéy ro dob kayab i de ayam. Atin diyo ménkéumahan i Mariahe bé ngae lagéy sungu ngaén. Atin bénausén bé de safut brab féndiyoén dob amaay de ayam.