Search form

Lukas 20

1Wén i no sébaan fuweh, amun diyo i Jesuse témoro dob lawi i Tuluse, brab ureté noy Fiyowe Uret, i de uléw i de fadi brab de témoro bé kitabé brab de odoroy de Judio, ménfégédét ro dob Jesuse. 2Atin fénénginsaa ro maro, “Béréhém begey ké ati atura muwe rémigo bé de ni? Ati ménirayane Beem kuwagib?”

3Sénumbulo Jesuse bero mano, “Sémuliu ménginsaan begom. Béréh gom Begén, 4ati séménugue bé Juane inok mautis, Tulus loo ké étéw saén?”

5Atin séédél ro maro, “Amuk béréhé tom ‘Tidéw dob Tuluso’, fénginsaa no betom ké sedek énda fénéngintoowo tom i Juane. 6Endob buluk béréh tom ‘Tidéw dob étéwe’, kéluhanay de ni étéw ménlimud, ibéro ro betom batéw taman méléhu tom, non féngintoowo roy Juane sénarigoy Tuluse muret bé kébéréh ne.” 7Mélaw séménumbul ro maro, “Enda gétiga key ati kétidéw ne de.”

8Mélaw bénréh Jesuse mano, “Enda so béréhé ku de begom ati ménirayane Begén kuwagib rémigo bé de ni rigoné ku.”

I binuwayae fantag bé de tete témalima

9Atin nuret Jesusey ni binuwaya mano, “Wén i ségétéwe étéw wén i safadén nohoko no. Brab féntalimaén bé de ségiyo étéw. Tidéw béno, ténagakén ménangéy dob mérayue ingéd bé ménrugaye gai. 10Amun énggégumah i gaiy kékétéwe de, séménugu ségétéw bé de sugu-sugué no inok mongot bé kaane de baad bé de onokén. Endob i ni étéw lénubag i de témalima bé ni safad. Brab fénule ro énda i suwaréw nuwitén. 11Tidéw béno, séménugu man bé géruwowe bé de sugu-sugué no. Endob lénubag ro so brab fénémala ro brab fénule ro énda i suwaréw nuwitén. 12Tidéw béno, fénuwitén soy gétéléwe bé de sugu-sugué no. Endob féndawéto ro so taman ménfali. Brab dénédél ro. 13Tidéw béno, i gefee bé ni safad ménbéréh mano, ‘Ati rigoné kuwe? Gétuwa ku. Féuwit guy tintuwe nga gu kégédawa ku. Fégadata roy nga guwe.’ 14Endob amun énggitoy de témalima, ménsébéréh-béréh ro maro, ‘Been i niy nga i gefee bé ni safad. Féléhué tom inok gékatom i ni safad.’ 15Tidéw béno, dénédél ro mésut tidéw dob safade brab fénléhu ro.” Atin féntaus Jesusey kébéréh ne mano, “Ati rigonéy gefee safad dob de ni téménalima bé safad ne? 16Angéyé no féléhuén bero. Brab irayén man dob de ségiyo témalima de.” Amun énggélingooy de étéw i ni kébéréh Jesuse, ménbéréh ro maro, “Békén damén mérigoy nan.”

17Tidéw béno, ténéngténg Jesuse bero atin ménénginsa mano, “Amuk békén, ati atag i ni Ménsulat Kébéréh i Tuluse mano ‘I batéwe nikaay de réménigo bé lawie, been i ménwaléye toow na fo balilaga fiyo batéw’? 18Fiyon atiy mélawue dob nan batéw mébinasa. Brab buluk i batéwe ni mélawu dob de étéw, rénahé no bero maak bubuk sébuwan.”

19Atin i de témoro bé kitabé brab do uléw i de fadi, ténulama ro kénéfo i Jesuse bé béno gai, non gébéla dob berowey ni binuwaya. Endob énda fakayén non mégilak ro bé de médoo do étéw. 20Mélaw ténulik ro. Atin sénarigo roy de étéw ménginsaan de inok buluk békén katabuwan i késumbul ne, wén i funa ro de témébo brab uwité ro dob de étéw gémamak bé de kukuman. 21Tidéw béno, i de étéw ni fénginsaa ro maro, “Maistéro, gétiga key toow i kétoro me. Brab métintu go, énda i isu ramigo mo bé de étéw. Yamula toroé moy toowe fantag bé kétayay Tuluse toow. 22Mélaw béréhém begey, aw fatut ba mayad gey buwis dob Sesare sani datue dob Roma taloo no énda?”

23Endob énggétiga Jesusey akar ruwe brab bénréhén bero mano, 24“Irayanu félatah.” Amun niraya ro de, ménénginsa i Jesuse mano, “Ati gefee dawét brab falas gito gom dob nan?”

Séménumbul ro maro, “Ka Sesar.”

25Tidéw béno, bénréh Jesuse mano, “Iray gom dob Sesarey ka Sesare. Brab iray gom dob Tulusey kay Tuluse.”

26I de étéw ténulama ro fégakaran i Jesuse, toow ro fo ménggaif, non toow fo fiyoy késumbul ne de. Mélaw énda i funa ro témébo bé Jesuse. Komon ménantés ro.

Fantag bé kétébulee

27Atin wén i do Saduseo diyo, sani de énda méngintoow bé kéfétébule i Tuluse bé de étéw moso. Mélaw ménfégédét ro dob Jesuse ménginsa maro, 28“Maistéro, sénulat Moisese betom i kukumane bé buluk i ofo i étéwe ménléhu, brab énggéféledo noy bawag ne, énda i nga ro, fatut bawagéy tuwaréy ne inok wén i séfu i ni étéw bé tuwaréy ne. 29Ufama, wén i fitéw gétéw sétuwaréy falan lagéy. Brab i ofoe de ménawag. Tidéw béno, ménléhu énda i nga ro. 30Tidéw béno, i gétunduge de bénawagén soy bawage fénled i ofo ne. Atin ménléhu so énda i nga ro. 31Atin i gétéléwe de bénawagén so taman dob géfitéw ruwe. Endob ménléhu ro kéluhanan énda i nga ro. 32Tidéw béno, ménléhu soy ni libun. 33Mélaw bé gaiy kétébulee moso, ati isuwe bawag i ni libun bé ni fitéw gétéw sétiman idéng? Non énggébawaga ro kéluhanan bé méuyag ro de séna.”

34Séménumbul i Jesuse mano, “I de étéw béleewe, sébawag ro. 35Endob i de étéw métoror tébuleén géangéy dob lawayo, éndaén sébawag ro. 36Non ségiléw ro bé de télaki brab énda méléhu ro. Beroy de nga i Tuluse non méntébule ro. 37Atin fantag bé kétébulee, fiyon i Moisese fénggétuwa noy wén i kétébule. Non dob mérinoe kayéw, féndawétén i Kadnane ‘Tuluse féngadafé Abrahame, Isake, brab Jakobe.’ 38I atag i ni, i Tuluse féngadaféy de méuyag étéw, békén do ménléhu. Non i kéluhanay ménléhue, méuyag séna dob karang i Tuluse.”

39Atin i de dumo bé de témoro bé kitabé ménbéréh ro maro, “Fiyoy késumbul me Maistéro.” 40Tidéw béno, énda ménbaraw ro de ménginsaan man.

41Atin bénréh Jesuse dob berowe mano, “Ati kéfakay ne ké béréh i de étéw i Kristowe séfu Dabid? 42Non fiyon i Dabide bénréhén dob kaane libro féndawét ‘De Kanta’ mano, ‘I Kadnane ménbéréh dob Kadna kuwe, sar go dob kuwono kuwe, 43taman témabanu bé de sébanil Beem.’ ” 44Atin féntaus Jesusey kébéréh ne mano, “Amuk féndawét Dabidey Kristowe ‘Kadnan’, ati kéfakay Kristowe séfu Dabid?”

45Amun dob téngaangay de kéluhanay de étéw mégélingo, bénréh Jesuse dob de kuyugén mano, 46“Ingat gom bé de maistéroy de kukuman non méuyot ro sugud-sugud bé de toow fo fiyo kégal ro, brab méuyot ro fégadatan ségifaén dob de fadiyan, brab méuyot ro mésar dob de fiyo saran dob de lawi féngadafan brab dob de karagiya. 47Endob lafisé roy de libun baléw inok afasé roy de lawi ro. Tidéw béno, démasal ro bé de métaah kédasal dob téngaangay de étéw non marok médirung i de ni tete rigoné ro. Endob i ni do étéw toow na fo gétimal ké mékukum ro moso.”