Search form

Lukas 20:13

13Tidéw béno, i gefee bé ni safad ménbéréh mano, ‘Ati rigoné kuwe? Gétuwa ku. Féuwit guy tintuwe nga gu kégédawa ku. Fégadata roy nga guwe.’