Search form

Lukas 20:14

14Endob amun énggitoy de témalima, ménsébéréh-béréh ro maro, ‘Been i niy nga i gefee bé ni safad. Féléhué tom inok gékatom i ni safad.’