Search form

Lukas 20:19

19Atin i de témoro bé kitabé brab do uléw i de fadi, ténulama ro kénéfo i Jesuse bé béno gai, non gébéla dob berowey ni binuwaya. Endob énda fakayén non mégilak ro bé de médoo do étéw.