Search form

Lukas 20:33

33Mélaw bé gaiy kétébulee moso, ati isuwe bawag i ni libun bé ni fitéw gétéw sétiman idéng? Non énggébawaga ro kéluhanan bé méuyag ro de séna.”