Search form

Lukas 20:37

37Atin fantag bé kétébulee, fiyon i Moisese fénggétuwa noy wén i kétébule. Non dob mérinoe kayéw, féndawétén i Kadnane ‘Tuluse féngadafé Abrahame, Isake, brab Jakobe.’