Search form

Lukas 20:38

38I atag i ni, i Tuluse féngadaféy de méuyag étéw, békén do ménléhu. Non i kéluhanay ménléhue, méuyag séna dob karang i Tuluse.”