Search form

Lukas 20:4

4ati séménugue bé Juane inok mautis, Tulus loo ké étéw saén?”