Search form

Lukas 20:42

42Non fiyon i Dabide bénréhén dob kaane libro féndawét ‘De Kanta’ mano, ‘I Kadnane ménbéréh dob Kadna kuwe, sar go dob kuwono kuwe,