Search form

Lukas 20:6

6Endob buluk béréh tom ‘Tidéw dob étéwe’, kéluhanay de ni étéw ménlimud, ibéro ro betom batéw taman méléhu tom, non féngintoowo roy Juane sénarigoy Tuluse muret bé kébéréh ne.”