Search form

Lukas 20:9

I binuwayae fantag bé de tete témalima

9Atin nuret Jesusey ni binuwaya mano, “Wén i ségétéwe étéw wén i safadén nohoko no. Brab féntalimaén bé de ségiyo étéw. Tidéw béno, ténagakén ménangéy dob mérayue ingéd bé ménrugaye gai.