Search form

Lukas 21

1Amun diyo i Jesuse dob lawi i Tuluse, énggito noy de kawasa étéw lémawu ro kurta dob ahurone kurta. 2Atin énggito no soy ségétéwe libun baléw méskinan, méniray saén ruwo lafin furo kurta tintu énda balilagaén. 3Atin bénréh Jesuse mano, “Béréhé ku begom i toowe, i ni méskinan libun baléw maak mas na médooy niray ne bé de dumo étéw kawasa. 4Non i de ni étéw kawasa, méniray ro saén kloh tidéw dob de médoo kurta ro. Endob i ni baléw éntéyén i kéluhanay kurta ne fégéfaguyagén.”

Fantag bé tamfaday duniyae

5Atin i de dumo bé de étéw diyo séuret-uret ro fantag bé lawi i Tuluse rénigo bé de batéw toow fo fiyo brab de toow fo fiyo falasén balilaga éntingayén niray i de étéw dob Tuluse. Endob ménbéréh i Jesuse mano, 6“Gégumah mosoy gaiwe, i kéluhanane gito gom mébinasa. Brab fiyon i de batéw fénggérigo de émbéragar ro.”

7Atin ménénginsa ro maro, “Maistéro, kédiron mérigoy de ni? Brab ati fégélolonone de bé ni gai ké gédétén gumah?”

8Atin séménumbul i Jesuse mano, “Ingat gom inok énda géfagakaran gom. Non médoo mosoy de étéw gégumah usaré roy dawét guwe, brab émbéréh ro maro, ‘Begéney Kristowe, brab i gai guwe ay ni nén.’ Endob kagom unuron bero loo ké furay gom bero. 9Atin kagom mégilak ké gélingoo kom i kébéréh i sétibohe brab gélingoo kom soy fantage bé de gira. I kéluhanay de ni mérigo éndob békén sénay niy tamanane.”

10Bénréh Jesuse man mano, “I de ingéd sétiboh ro bé de ségiyo ingéd. Brab i de sakuf fangangaturan sétiboh ro bé de ségiyo. 11Atin wén mosoy do émbagér luba, brab lénggob, brab do médoo mékégilak kérégénon dob de ségiyo-giyo ingéd. Brab wén mosoy téfégito fégélolonon de tidéw dob lawayo. 12Endob bé énda séna mérigoy de ni, kéfoén gom brab kérégénan gom sabaf bé kéunur gome. Brab uwitén gom dob de lawi féngadafan inok kukumén gom brab férisunén gom. Brab uwitén gom dob adafay de datu inok kukumén gom sabaf begom i do kuyug gu. 13Endob amuk mérigoy de ni dob begome, been i niy gaiy kéuret gome bé Fiyowe Uret dob berowe. 14Fégétédém gom i ni, amuk mérigoy de ni dob begome, kagom émbuku fantag bé ati késumbul gome. 15Non iraya ku begom kégétigan brab do kébéréh inok i de sébanil begom énda i fiyo késumbulo ro begom. 16Fiyon i de lukés gom brab do dumo gom sétiman idéng brab de samung gom brab do dumo gom, iray ro begom dob de gémamak kukuman inok féléhué roy de dumo begom. 17Atin i kéluhanay de étéw mérarék ro begom sabaf bé Begéne. 18Endob fiyon fo ké méléhu gom, maak énda gébinasana roy fiyon sébaan buk dob de uléw gom. 19Fédayday gom munur Begén bé nan gai féfasangén gom non been i funa kome méfukas.

20“Atin buluk gito gom i Jerusaleme séliwétoy de sundalo nén, émfégétigan begom bé gédétén i kébinasa nuwe. 21Atin i de étéw bati dob sakuf Judeawe fatut ro méraréy dob de tuduk. Brab de étéw dob Jerusalem fatut ro so méraréy. Brab i de étéw géliyu de, békén fatut ro mahur. 22Non been i niy gaiwe kémukum i Tuluse inok métuman i Ménsulate Kébéréh i Tuluse. 23Toow fo mékégédaw-gédaw i de libun obor brab de libun mériton non gégumah i gaiwe toow fo mékégilak atin i Tuluse kukumé noy de ni do étéw Judio. 24Atin i de dumo étéw féléhuén tibohén bé sundange, brab i de dumo de férisunén dob de ségiyo-giyo ingéd. Brab i de étéw békén Judio daa roy Jerusaleme inok mébinasa taman gilid i karowe gai.

25“Wén so mosoy fégélolonon de dob térésange brab térésang kélungonone brab de gitoon, brab dob duniyae niy kéluhanay de ingéd kégilakan non bé késelekéy émbagére bagél dob dogote. 26I de étéw mésumba ro funowén bé kégilak ruwe ongot-ongot bé ati mérigowe dob duniyae ni, atin non i de éntingayén dob lawayo mékuyung. 27Tidéw béno, i Nga i Kéilawane, sani Begéne, téfégitowu tidéw dob lawayo gégumah dob rawéne toow fo barakatan brab réméndaw. 28Buluk mérigoy de ni, tindég gom brab léngag gom non gédétén gumah i gaiwe méfukas gom.”

29Tidéw béno, nuret Jesuse beroy ni binuwaya mano, “Fégitung gom i de kayéw. 30Dini dob betome ni, buluk gito gom i de dau ro mégalin, gétiga kom gédétén i gaiwe méduf. 31Loo so bé ni amuk gito gom i de ni mérigo, gétiga kom gédétén i kégumah i kéféguléw i Tuluse.

32“Béréhé ku begom i toowe, i de étéw méuyag béni, énda méléhu ro taman mérigoy de ni. 33I lawaye brab duniyae méalfa ro, éndob i kébéréh guwe énda méalfaén.

34“Ingat gom. Kagom démoyun fégitungén i kéfaguyayae brab téolon-olone, brab kagom toowén fégitungén i kéuyaga kome, non i nan gai séfuleu gégumah bé gaiwe békén karangé kom. 35Non tékow gégumah i ni gai dob kéluhanay de étéw dob duniyae ni. 36Ingat gom brab sénga tékélid gom dasal inok émbagér gom énda mékaid gom bé kéluhanay de ni mérigo. Atin gétindég gom dob adafa kuwe énda mémala gom.”

37Bé béno do gai, sénga fuweh mangéy i Jesuse témoro dob lawi i Tuluse, brab sénga kélungonon ménangéy dob tuduke Olibo. 38Brab i kéluhanay de étéw dob no gonon, sénga toow géfuwén mangéy ro dob lawi i Tuluse inok fégélingoé roy Jesuse muret.