Search form

Lukas 21:2

2Atin énggito no soy ségétéwe libun baléw méskinan, méniray saén ruwo lafin furo kurta tintu énda balilagaén.