Search form

Lukas 21:21

21Atin i de étéw bati dob sakuf Judeawe fatut ro méraréy dob de tuduk. Brab de étéw dob Jerusalem fatut ro so méraréy. Brab i de étéw géliyu de, békén fatut ro mahur.