Search form

Lukas 21:23

23Toow fo mékégédaw-gédaw i de libun obor brab de libun mériton non gégumah i gaiwe toow fo mékégilak atin i Tuluse kukumé noy de ni do étéw Judio.