Search form

Lukas 21:25

25“Wén so mosoy fégélolonon de dob térésange brab térésang kélungonone brab de gitoon, brab dob duniyae niy kéluhanay de ingéd kégilakan non bé késelekéy émbagére bagél dob dogote.