Search form

Lukas 21:26

26I de étéw mésumba ro funowén bé kégilak ruwe ongot-ongot bé ati mérigowe dob duniyae ni, atin non i de éntingayén dob lawayo mékuyung.