Search form

Lukas 21:3

3Atin bénréh Jesuse mano, “Béréhé ku begom i toowe, i ni méskinan libun baléw maak mas na médooy niray ne bé de dumo étéw kawasa.