Search form

Lukas 21:4

4Non i de ni étéw kawasa, méniray ro saén kloh tidéw dob de médoo kurta ro. Endob i ni baléw éntéyén i kéluhanay kurta ne fégéfaguyagén.”