Search form

Lukas 22

I rénigo Judase

1Bé béno gai, i kékanduli i de Judio féndawét “Témara” gédétén. Bé no kanduli, amaé roy fane énda fénrukén. 2Atin i de odoroy de fadi brab de témoro bé kitabé séméléd ro bé ati kéféléhu ruwe bé Jesuse. Endob sékémén saén, non mégilak ro bé de étéw.

3Tidéw béno, i Satanase rénahuko noy Judas Iskariote ségétéw bé de folo bra ruwo kuyug Jesuse. 4Atin ménangéy i Judase dob de uléw i de fadi brab de méguléw bé lawi i Tuluse brab sénbéréh roy ati kékéfo ro bé Jesuse. 5Toow ro de fo ménoror brab ménuyot ro de ké iraya ro kurta i Judase. 6Tidéw béno, ménagayun i Judase, brab sénlédén i gaiwe ké énda i dumo Jesuse médoo étéw inok fékéfoén.

7Amun ménifus i firoye gétérésangan, ménggumah i gaiwe fatut i de Judio sémumbali nati bili-bili kay kékandulie féndawét “Témara”. 8Mélaw sénugu Jesusey ruwowe bé de kuyugén ro Pedro brab Juan. Brab ménsébéréh bero mano, “Agéw gom brab tafay gom i amaé tome kay kandulie ni ‘Témara’.”

9Ménénginsa ro dob Jesuse maro, “Hon i kétaya muwe de gono key témogoh?”

10Séménumbul i Jesuse mano, “Dob Jerusalem. Amuk gumah gomén diyo gébalaka kom i ségétéwe étéw lagéy ménuwit binangga ménféno wayég. Furay gom de mangéy dob lawie ayo no. 11Tidéw béno, béréh gom dob gefee bé lawie makom, ‘Méuyot i Maistérowe ké gétiga no hon i sibéye de gono no mama beroy de kuyugén bé ni kékanduli.’ 12Atin i gefee bé lawie toroé no begom i dakéle sibéy wén i de kagamitan de dob rotor i lawie. Diyo i kéluhanay gamité kome. Diyo tafay gom i kéluhanay amaé tome.”

13I Pedrowe brab Juane ménangéy ro dob no ingéd. Atin énggito roy kéluhanane loo bé kébéréh Jesuse de bero. Tidéw béno, ténafay roy de amaé ro kay kandulie “Témara”.

I kéama i Kadnane

14Amun ménahur i Jesuse dob lawie, atin amun gumahén i urase, ménsar dob doror i ahayane beroy de kuyugén. 15Atin ménbéréh i Jesuse mano, “Toow fo méuyotu mama séréngan begom bé ni kéama kanduli ‘Témara’ non éndaén mérugayén taman mékukumu. 16Béréhé ku begom i toowe, éndaén mamau bé ni kéama bé kékandulie ‘Témara’ taman gégumah i gaiy kéféguléw i Tuluse bé de étéwén. Bé no gai, wén i mantu atag i ni kanduli.”

17Tidéw béno, éndot Jesusey tabu i arake brab ménfésalamat dob Tuluse. Atin nirayén i tabue dob de kuyugén. Atin bénréhén dob berowe mano, “Edot gom i ni brab sétukido kom i arake ni. 18Béréhé ku begom, éndaén minému arak loo bé ni taman gégumah i gaiy kéféguléw i Tuluse bé de étéwén.”

19Tidéw béno, éndotén i fane, brab ménfésalamat dob Tuluse brab sénkébeng-kébengén, brab sénaarén dob de kuyugén. Atin ménbéréh mano, “Ay ni fane. Been i lowoh guwe, niray fégéfukas begom. Ama gom i ni inok gétédémo kom Begén.” 20Amun énggilid i kéama ruwe, éndotén i tabue brab ménbéréh mano, “I tabue ni been i niy dara guwe rémanas, fégéfukas begom, sani tandae bé mantuwe fasad i Tuluse bé de étéwén.

21“Endob téngténg gom. I émfékéfoe séko Begén dini dob Begéne ni mama. 22I Nga i Kéilawane, sani Begéne, féléhuén loo bé kétayay Tuluse mérigo. Endob mékégédaw-gédaw i étéwe ni émfékéfo, non mékukum fo toow.”

23Tidéw béno, i de kuyugén séfénginsa ro ké ati isuwe bero rémigo bé ni.

24Tidéw béno, ménséédél de kuyugén ké ati isuwe bero toow na fo gérotor. 25Atin bang Jesuse dob berowe, “I de étéw datu dob ni duniya wén i atura ro dob de étéw ro, brab i de uléw tabarén ‘Dumoy de étéw.’ 26Endob békén fatut loo bé ni dob begome. I toowe gérotor bé begomey fatute fénggiring bé toowe tuwaréy begom. Brab i méguléwe géiring bé sugu-suguéne. 27Ufama, ati isuwe mas na gérotor, i étéwe duwoton ménsar mama, taloo no i étéwe démuwoton de? Békén ba i étéwe ménsar mama? Endob i Begéne, ay niwu dob kérara gome loo bé ségétéwe sugu-suguén.

28“Atin i begome do méntaus ménodor Begén fiyon fo ké bé de gai kérégénanu. 29Atin loo bé kéiray i Boh guwe Begén bé kuwagibé méguléw, iraya ku so begom kuwagib loo bé ni. 30Bé gaiwe méguléwu, mama gom brab miném gom séréngan Begén. Brab géésar gom dob de saran kay de datu inok kémukum gom bé foloe brab ruwo do sakuf i de Judio.”

Nuret Jesusey fantag bé Pedrowe

31Atin ménbéréh i Jesuse dob Simon Pedrowe mano, “Simon, fégélingoém. I Satanase méntungkas bé tukawa no begom kéluhanan, loo bé kéfanire bé faréye inok féganané noy fiyowe bégas bé ukofe. 32Endob i Begéne, dénasala ku beem inok i kéféngintoow me méégét. Brab amuk séfule go mangéy dob Begéne, féégétém i kéféngintoow i dumo muwe.”

33Endob bang Pedrowe, “Kadnan, modoru Beem fiyon fo ké dob kalabusuono taloo no fiyon fo ké dob léhuone.”

34Séménumbul i Jesuse mano, “Pedro, énda séna ukoro i férufete béleewe, dirungé mo Begén téléw gule bé énda gélolo mo Begén.”

35Tidéw béno, fénénginsaa Jesuse bero mano, “Bé késugu guwe begom bé kagom muwit kurta taloo no amaén, brab safatos, wén bay kulang dob begome?”

Séménumbul ro maro, “Enda.”

36“Endob béleewe,” bang Jesuse, “buluy wéne kurtaén brab amaén, uwité no, brab buluy éndae sundangén, fébéléyén i géruwowe lafin kégalén inok fégébéléyén sundang. 37Non béréhé ku begom i ni, métuman i Ménsulate Kébéréh i Tuluse fantag bé Begéne mano, ‘I ni étéw mékukum maak ségétéw énda ménodorén bé kitab i gémamake kukuman.’ Hoo, i ménsulate fantag bé Begéne féganayén métuman béni.”

38Tidéw béno, i de kuyugén maro, “Kadnan, wén i ruwo timan sundang dob ni.”

Atin séménumbul i Jesuse mano, “Békén tintu sundang i bénréh guwe begom! Témérén tomén séuret-uret!”

39Tidéw béno, ménagéw i Jesuse loo bé adat ne rigoné no mangéy dob tuduke Olibo. Atin ménodor i de kuyugén de. 40Amun gégumah ro dob no gonon, bang Jesuse, “Dasal gom inok énda métukawan gom.”

41Tidéw béno, ménférayu bero gumaha témabar. Atin ménlingkuwéd brab déménasal, 42mano, “Abay, buluk méuyot go de, kago fédayaén Begén mérasay. Endob i kaame kétayan i mérigowe damén, békén kagén kétayan.” 43Tidéw béno, i télakiwe tidéw dob lawayo méntéfégito dob Beene brab fénbagérén. 44Bé béno uras, toow fo ménbuku i Jesuse. Brab toow fo émbagér i kédasal ne. Atin ménénét fo toow, brab léménuyut i énét ne dob fantade maak dara.

45Amun énggilid démasal, téménindég ménagéw ménangéy dob de kuyugén. Endob énggito no bero énggéfidong ro non lugotén ro non émbuku ro. 46Mélaw nulégén bero mano, “Sedek fidong gom? Tek gom brab dasal gom inok énda métukawan gom.”

I kékéfoe bé Jesuse

47Amun émbéréh sénay Jesuse, énggégumah i médoowe étéw, brab Judasey ségétéwe bé de folo bra ruwo gétéw kuyugén i méngguléwe bero. Fénggédéto noy Jesuse inok aréké no. 48Fénénginsaa Jesuse mano, “Judas, fékéfoém i Nga i Kéilawane bé arék me?”

49Amun énggitoy de kuyug Jesus i ni ménrigo, ménbéréh ro maro, “Kadnan, sétiboh gey bé de sundang gey?” 50Atin i ségétéwe bé de kuyugén ténibohén i riféy gérotore fadi brab ménsilaf i kuwonone kélingoén.

51Endob bang Jesuse, “Ngaén i nan!” Brab génamakén i kélingoéne ménfali, atin ménuwa.

52Atin ménbéréh i Jesuse dob de odoroy de fadi, brab de odoroy de mantay bé lawi i Tuluse, brab de odoroy de Judio mangéy de kéméfo mano, “Sedek ménuwit gom do sundang brab do tafés, maak ségétéwu tulisan kéfoé kom? 53Sénga fuweh Betom dob lawi i Tuluse, éndob énda kénéfo gom Begén. Endob méuyot gom rigoné kom i ni béni, non délémon, brab énda i gégito begom.”

Dénirung Pedrowe

54Tidéw béno, kénéfo roy Jesuse, brab nuwit ro dob lawi i gérotore fadi. Brab i Pedrowe ménfuray bero, éndob ménférayu kloh. 55Atin wén i aféye nuyag diyo dob kérara i fésayawane brab wén i de ménsar géliwét. Ménsar so diyo i Pedrowe. 56Enggitoy ségétéwe kénogon sugu-suguén i Pedrowe brab bénréhén mano, “I étéwe ni dumo no.”

57Endob dénirung Pedrowe mano, “Di, énda gélolo guy nan étéw ménkéfo.”

58Enda ménrugayén, ségétéw man i énggégélolowe bé Pedrowe mano, “Beem soy ségétéwe bero.”

Endob séménumbul i Pedrowe mano, “Békén! Békén dumo no begén!”

59Amun ségéuras man tidéw béno, ségétéw man i ménbéréhe mano, “I ni étéw tintu dumo no, non ségétéw étéw so tidéw Galilea.”

60Séménumbul man i Pedrowe mano, “Adih, énda gétiga kuy béréhé muwa nan.” Atin sonom béno, i férufete ménukoro bé émbéréh sénay Pedrowe. 61Atin i Kadnane Jesus séménling brab ténéngténgén i Pedrowe. Bé béno so énggétédémo Pedrowey bénréh Jesuse mano, “Enda séna ukoro i férufete béleewe, dirungé mo Begén téléw gule bé énda gélolo mo Begén.” 62Tidéw béno, ménsut i Pedrowe ménangéy dob fuwehe brab toow fo kéménrew.

I kékukume bé Jesuse

63Atin i de étéw mantayan bé Jesuse féganayé ron tafésén brab diyangkaén. 64Tidéw béno, ténléb roy de moto no bé munsalawe brab féantuk ro de ké ati téménafése de. 65Brab toow ro fo fénémalay Jesuse bé tetee kébéréh ro.

66Amun géfuwénén, i de odoroy de Judio, brab de odoroy de fadi, brab do témoro bé kitabe, ménsélimud ro, brab fén-uwit roy Jesuse dob téngaanga ruwe. 67Atin fénénginsaa roy Jesuse maro, “Buluk Beem i Kristowe, sani fénémili i Tuluse méguléw, béréhém begey.”

Atin séménumbul i Jesuse mano, “Fiyon fo ké béréhé ku begom, énda méginugut gom de. 68Atin buluk wén i fénginsaé ku begom, énda sumbulo kom de. 69Endob tidéw béleewe, i Nga i Kéilawane fésarén dob kuwonoy barakatane Tulus.”

70Mélaw fénénginsaa roy Jesuse maro, “Aw Nga i Tuluse Beem?”

Atin séménumbul i Jesuse mano, “Toow i nan bénréh gom bé Nga i Tuluse Begén.”

71Tidéw béno, ménbéréh ro maro, “Endaén kailanga tom i témboe de dob betome. Non énggélingoo tomén tidéw dob Beene.”