Search form

Lukas 22:10

10Séménumbul i Jesuse mano, “Dob Jerusalem. Amuk gumah gomén diyo gébalaka kom i ségétéwe étéw lagéy ménuwit binangga ménféno wayég. Furay gom de mangéy dob lawie ayo no.