Search form

Lukas 22:13

13I Pedrowe brab Juane ménangéy ro dob no ingéd. Atin énggito roy kéluhanane loo bé kébéréh Jesuse de bero. Tidéw béno, ténafay roy de amaé ro kay kandulie “Témara”.