Search form

Lukas 22:15

15Atin ménbéréh i Jesuse mano, “Toow fo méuyotu mama séréngan begom bé ni kéama kanduli ‘Témara’ non éndaén mérugayén taman mékukumu.