Search form

Lukas 22:16

16Béréhé ku begom i toowe, éndaén mamau bé ni kéama bé kékandulie ‘Témara’ taman gégumah i gaiy kéféguléw i Tuluse bé de étéwén. Bé no gai, wén i mantu atag i ni kanduli.”