Search form

Lukas 22:18

18Béréhé ku begom, éndaén minému arak loo bé ni taman gégumah i gaiy kéféguléw i Tuluse bé de étéwén.”