Search form

Lukas 22:19

19Tidéw béno, éndotén i fane, brab ménfésalamat dob Tuluse brab sénkébeng-kébengén, brab sénaarén dob de kuyugén. Atin ménbéréh mano, “Ay ni fane. Been i lowoh guwe, niray fégéfukas begom. Ama gom i ni inok gétédémo kom Begén.”