Search form

Lukas 22:35

35Tidéw béno, fénénginsaa Jesuse bero mano, “Bé késugu guwe begom bé kagom muwit kurta taloo no amaén, brab safatos, wén bay kulang dob begome?”

Séménumbul ro maro, “Enda.”