Search form

Lukas 22:38

38Tidéw béno, i de kuyugén maro, “Kadnan, wén i ruwo timan sundang dob ni.”

Atin séménumbul i Jesuse mano, “Békén tintu sundang i bénréh guwe begom! Témérén tomén séuret-uret!”