Search form

Lukas 22:41

41Tidéw béno, ménférayu bero gumaha témabar. Atin ménlingkuwéd brab déménasal,