Search form

Lukas 22:42

42mano, “Abay, buluk méuyot go de, kago fédayaén Begén mérasay. Endob i kaame kétayan i mérigowe damén, békén kagén kétayan.”